هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

بهمن حاج علی بگی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

سید مرتضی مهدوی

رئیس هیئت مدیره

محمد رضا ملالو

نائب رئیس هیئت مدیره

ابوالفضل هاشمی

عضو هیئت مدیره

ثیاب عبدی مقدم

عضو هیئت مدیره

بازرسین