اقدامات اجرایی مدیران فعلی

1_بازسازی وبهینه سازی بخش اداری مالی شرکت تعاونی بامشارکت احدی ازهمکاران خیرومدیریت شعبه 13
2_دریافت آرای قضایی درقبال شکایت مطروحه سازمان درخصوص ملک شرکت تعاونی (ذکراین مهم قابل توجه است که آرای مذکوردردادگاه های بدوی وتجدیدنظربراساس مصوبات شورایعالی سازمان درسال 1354که درخصوص خرید ملک مذکورجهت شرکت تعاونی تصویب گردیده صادرشده است)
3_اخذآرای هیئت های 216مالیاتی درخصوص بدهی های ارزش افزوده سالهای 1387الی1390بالغ بریک میلیاردوششصدوپنجاه میلیون تومان که متاسفانه به دلیل عدم پیگیری مدیران وقت تعاونی بدهی به مرحله قطعی رسیده بودولذاباهمکاری کارشناسان متخصص پرونده مذکورمجددا به هیئت های 216احاله وبراساس آرای موخوذه پس ازمدت زمان یکساله کل مبلغ بدهی به کمترازیکصدمیلیون تومان کاهش پیداکردکه امرفوق باعث فخرومباهات مجموعه گردید.
4_مدیریت تعداد81نفرازتامین کنندگان کالاکه ازسنوات گذشته ازشرکت تعاونی بستانکاربودن
5_مدیریت منابع انسانی مازادشرکت تعاونی واخدآرای قانونی ازهیئت های وزارت کار
6_ساماندهی وتسویه حساب مالیات عملکردشرکت تعاونی لغایت سال 1395
7_ارتقاءوبهبودسیستم مالی شرکت تعاونی واصلاح حسابها وصورت های مالی شرکت براساس استاندارد های مربوط
8_پیگیری ومدیریت بدهی های بیمه ای شرکت تعاونی نزدشعبه 7سازمان
9ایجادپایگاه اطلاعاتی همکاران واعضای شرکت تعاونی وراه اندازی سامانه پیامکی
10_عقدقراردادهای متعددومتنوع درزمینه های لوازم خانگی،مبلمان،فرش،کالای خواب،موبایل،لب تاب،بیمه های شخص ثالث وبدنه،خدمات رفاهی وگردشگری و چندین قرارداددردست اقدام