صدور بیمه نامه ثالث و بدنه ایران
✅ شرایط صدوربیمه نامه...
👈 شرایط بیمه بدنه 👉
30 درصد پیش پرداخت
مابقی اقساط 10 ماهه
👈 شرایط شخص ثالث 👉
25 درصد پیش پرداخت
مابقی اقساط 5 ماهه
👈 مدارک مورد نیاز 👉
1. گواهی کسر از حقوق
2. کارت ماشین
3. بیمه نامه ماشین
4. تصویر کارت ملی
5. آخرین فیش حقوقی