فرم عضویت

شرایط عضویت در شرکت تعاونی مصرف کارکنان تامین اجتماعی
کارکنان رسمی و پیمانی سازمان ،همکاران بازنشسته و مستمری بگیر، بر اساس مواد مندرج در اساسنامه شرکت تعاونی طبق شرایط درج شده در فرم ذیل می توانند عضو تعاونی گردند
مدارک مورد نیاز برای عضویت در تعاونی
1. یک قطعه عکس 2. کپی تمام صفحات شناسنامه 3. کپی کارت ملی 4. اصل و کپی آخرین حکم کارگزینی 5. تکمیل فرم عضویت 6. پرداخت حق عضویت
فرم عضویت